Waterbeheerprogramma’s 2022-2027 ter inzage

29-06-2021    09:09   |    Glastuinbouwwaterproof.nl

Waterschappen plannen allerhande maatregelen waarmee zij reageren en anticiperen op zaken als waterkwaliteit, ruimtelijke ontwikkelingen, klimaatverandering, bodemdaling of energietransitie. Er is ook steeds meer samenhang tussen alle plannen op het gebied van ruimtelijke ordening. Wat deze ontwikkelingen betekenen voor het waterschap is terug te zien in het Waterbeheerprogramma (WBP) 2022-2027.

Daarin wordt een beeld geschetst van de keuzes waar het waterschap voor staat en hoe het waterbeheer in de regio toekomstbestendig wordt gemaakt. Het Waterbeheerprogramma is een onderdeel van de nieuwe Omgevingswet en is wettelijk verplicht. Veel Waterbeheerprogramma’s zijn een vervolg op de Waterbeheerplannen 2016 – 2021.

Eenduidig overzicht
Binnen de waterschappen hebben WBP’s twee belangrijke doelen: intern richting geven aan de waterschapsactiviteiten en extern communiceren hierover. Het gaat dan vooral om het geven van een eenduidig overzicht van wat er in de planperiode wel en niet gebeurt. Het gaat tevens om de verantwoording van de keuzes die het waterschap maakt binnen haar eigen beleidsvrijheid. Zowel wat de fysieke kenmerken van het gebied betreft, als de visie van de eigen besturen bestaan er verschillen tussen waterschappen.

Ter inzage
Veel waterschappen hebben het Waterbeheerprogramma 2022-2027 inmiddels uitgewerkt en deze liggen komende zomerperiode ter inzage. De Waterbeheerprogramma’s zijn in veel gevallen beschikbaar via de website van het waterschap.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Instagram: Op naar Malta

Bij Olsthoorn Greenhouse Projects worden de voorbereidingen getroffen voor een te bouwen kas op Malta....